Triadens

Bestek opmaken Geel

Een bestek opmaken voor uw overheidsopdracht in Geel? Het opmaken van een goed bestek is cruciaal voor een geslaagde overheidsopdracht. Triadens BV biedt ondersteuning, begeleiding en concreet advies met betrekking tot alle aspecten van overheidsopdrachten.

Contacteer Triadensoverheidsopdrachten@triadens.be

Bestek opmaken overheidsopdrachten Geel

Ondersteuning bij overheidsopdrachten voor jouw onderneming in Geel

Triadens BV biedt ondersteuning, begeleiding en concreet advies met betrekking tot alle aspecten van overheidsopdrachten. Een belangrijk facet van deze dienstverlening is de voorbereiding, opmaak dan wel screening van opdrachtdocumenten. Opdrachtdocumenten is een ruim begrip.Hieronder valt niet enkel het bestek maar ook de diverse bijlagen zoals het offerteformulier, de meetstaat dan wel inventaris en (indien van toepassing) het uniform Europees Aanbestedingsdocument. Bij een tweefasige procedure is er dan weer sprake van een selectie- en gunningsleidraad.

Een overheidsopdracht is complex en bestaat uit verschillende fasen. Triadens kan ondersteuning bieden in elke stap afzonderlijk zoals de keuze plaatsingsprocedure, of de screening van het bestek maar kan ook de opdracht in zijn totaliteit behandelen.

Met je onderneming meedingen naar een opdracht bij de overheid

Wil je als onderneming meedingen naar een opdracht bij de overheid, maar weet je niet hoe er aan te beginnen? Schrikt de wetgeving je af? Of is je onderneming al beslagen in het overheidsopdrachtenparcours en wil je jouw processen optimaliseren? Onze experts helpen je een weg banen door de administratieve en logistieke jungle van overheidsopdrachten, contracten en onderhandelingen. Complexe materie, met significante financiële impact, die een transparante en doelgerichte aanpak vereist.

Met onze juridische ervaring helpen we je graag om duidelijkheid te brengen bij het complexe kluwen van overheidsopdrachten. Onze aanpak is praktijkgericht dankzij professioneel maatwerk waarmee je meteen aan de slag kan. Concrete ondersteuning volledig op maat van jouw bestuur of onderneming, daar kan je op rekenen.

Gebundelde expertise in overheidsopdrachten:

✓ Juridisch advies - van A tot Z of ad hoc
✓ Voorbereiding, opmaak en screening van opdrachtdocumenten
✓ Nazicht van gunningsbeslissingen voor besturen en ondernemingen
✓ Bijstand en ondersteuning bij onderhandelingen
✓ Screening en optimalisering van offertes
✓ (In-house) Opleidingen op maat van jouw bestuur of onderneming

Bestek opmaken overheidsopdrachten Geel

Wat is een goed bestek?

Het opmaken van een goed bestek is geen evidentie, een handleiding is niet terug te vinden in de wetgeving en toch zijn er belangrijke do’s and don’ts waarmee best wordt rekening gehouden. Een goed bestek is immers een succesfactor voor het aantrekken van een goede opdrachtnemer en zo problemen in de uitvoeringsfase te vermijden. Het streefdoel is zoveel als mogelijk goede offertes ontvangen en niet-passende offertes te minimaliseren. 

Triadens begeleidt dagelijks verschillende overheden in de opmaak van goed bestek. We helpen je graag op weg bij de opmaak van jouw bestek. Dit gebeurt steeds op maat! Een loutere copy-paste is uit den boze.

Een bestek opmaken voor een overheidsopdracht: het belang van goede selectie- en gunningscriteria.

Bij de opmaak van het bestek is het van belang om het voorwerp duidelijk te definiëren en goede selectie- en gunningscriteria op te stellen die in verhouding staan tot de opdracht. Goede selectiecriteria zorgen ervoor dat enkel ondernemers kunnen deelnemen aan de opdracht die bekwaam genoeg is om de opdracht daadwerkelijk uit te voeren. 

Selectiecriteria hebben betrekken op de onderneming. Is de onderneming financieel draagkrachtig genoeg? Is de onderneming technisch bekwaam? 

De gunningscriteria hebben betrekking hebben op de inhoudelijke offerte van de ondernemer. Het is de inhoud die zich moet onderscheiden van de concurrenten en moet passen op de noden van de aanbestedende overheid. Zo dient de opdracht steeds gegund te worden aan de economisch meest voordelige regelmatige offerte. Dit kan enkel op prijs (de vroegere aanbesteding) of op basis van diverse gunningscriteria (de vroegere offertevraag). Het is van belang dat de gunningscriteria transparant zijn en betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht. Deze dienen duidelijk en objectief te zijn geformuleerd met bijhorende specificaties in het bestek of de gunningsleidraad. Op deze manier krijgen de inschrijvers een duidelijk beeld over hoe ze een zo goed mogelijke kwalitatieve offerte kunnen opstellen om in aanmerking te komen voor de opdracht. 

De gunningscriteria zorgen ervoor dat er vergelijking kan plaatsvinden tussen de ingediende offertes om zo een rangschikking mogelijk op te stellen en de opdracht zo finaal te gunnen.

Zeker zijn dat je de juiste gunningscriteria gebruikt? 

Wat is een gunning?

Een gunning is de laatste fase van een aanbesteding of overheidsopdracht.

Je voldoet aan de gunningscriteria en krijgt de overheidsopdracht 'gegund'.

Bestek opmaken overheidsopdrachten Geel

Wat is een overheidsopdracht?

Volgens het FOD BOSA is een overheidsopdracht is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming met het oog op de uitvoering van werken, leveringen of diensten.

Het is de bedoeling een ”beste koop” te sluiten waarbij men het best mogelijke product wil verwerven, voor de commercieel interessantste prijs.

Bron: FOD BOSA

Triadens is slechts een telefoontje of e-mail verwijderd voor het gepaste advies.

Onze experten zijn op een laagdrempelige en snelle manier beschikbaar voor het beantwoorden van jouw vragen bij het opmaken en indienen van jouw offerte. 

Ontvang gepast advies van onze experten

Individuele begeleiding tijdens de gehele bestekfase

Naast het bestek kan Triadens ook ondersteuning bieden bij de opmaak van andere opdrachtdocumenten zoals bijvoorbeeld de aankondiging van de opdracht of de technische specificaties. 

De begeleiding kan tijdens de gehele bestekfase alsook ad-hoc naargelang de noden:

 • Maken de selectiecriteria een onderscheid mogelijk?
 • Welke referenties dien ik op te vragen?
 • Hoe stem ik mijn gunningscriteria af op mijn noden?
 • Is het opstellen van een bestek verplicht?
 • Uit welke onderdelen bestaat een bestek?
 • Welke onderdelen dien ik verplicht op te nemen?
 • Is een prijsherziening verplicht? Hoe kan ik dit best opnemen?

Triadens kan verder ook ondersteuning bieden bij de gunning en toewijzing van de opdracht. Zo kan Triadens de volledige analyse van de aanvragen tot deelneming, dan wel de offertes voor haar rekening nemen. De analyse van de offertes bestaat immers uit diverse stappen die zijn neerslag dient te hebben in het verslag van nazicht. Zo dienen de juiste attesten opgevraagd te worden, moet worden nagegaan of de offerte correct werd ondertekend, of alle bijlagen er wel bij zitten etc.

Ik wil begeleiding bij de bestekfase

Regelmatigheidsonderzoek van het gunningsverslag

 • Welk documenten hoort bij de gunning van een project?
 • Hoe maak ik een goed verslag van nazicht?
 • In hoeverre dien ik mijn gunningsbesluit te motiveren?
 • is de offerte rechtsgeldig ondertekend? 
 • Het UEA is niet toegevoegd, is dit een probleem?
 • Er zijn abnormale eenheidsprijzen, wat nu?
 • Een inschrijver heeft fiscale schulden, wat nu?

Een van de belangrijkste maar ook de meest uitdagende aspecten is het het regelmatigheidsonderzoek. Is de offerte behept met een (niet-) substantiële onregelmatigheid? Hoe dien ik met deze vaststelling op te gaan? 

Een ander niet te vergeten onderdeel van het regelmatigheidsonderzoek is het prijsonderzoek. Bij elke opdracht dienen de prijzen verplicht te worden geanalyseerd, ook bij deze stap kan Triadens hulp bieden. Ook de analyse van de selectie- en gunningscriteria dienen uitgebreid te worden op genomen in het gunningsverslag.

Élke genomen stap dient zijn weerslag te vinden in het verslag van nazicht dan wel in de gunningsbeslissing zelf. De gunning van de opdracht is een formeel genomen besluit door het bevoegd orgaan dat nadien op correcte wijze ter kennis gebracht dient te worden aan de deelnemers. Deze kennisgeving is onderworpen aan strenge eisen en wettelijke bepalingen. Triadens kan sjablonen aanleveren, documenten screenen of zelf voor de opmaak zorgen.

Ondersteuning voor het gunningsverslag ontvangen

Wie is Triadens?

Triadens is het verhaal van twee dames die elk vanuit hun eigen achtergrond een stevige expertise inzake overheidsopdrachten hebben opgebouwd. De wegen van Ellen en Tessa kruisten elkaar bij de grootste aankoopcentrale van Geel. Hun complementaire vakkennis (advocatuur, procurement, management) en gedeelde passie voor overheidsopdrachten bleek de ideale voedingsbodem voor een eigen expertisebureau.

Bestek opmaken overheidsopdrachten Geel

Zie je door het bos de bomen niet meer? Kies dan vanaf het begin dadelijk de juiste koers samen met Triadens. Op lange termijn profiteert jouw onderneming van ons duwtje in de rug. 

Bestek opmaken overheidsopdrachten Geel

Bestek opmaken voor uw overheidsopdracht in Geel

Geïnteresseerd in ons aanbod? Op zoek naar een vrijblijvend voorstel voor jouw bestuur of onderneming in Geel? Of heb je een vraag voor één van onze experts? Aarzel niet om ons te contacteren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x